21
กุมภาพันธ์
2562
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 03 มิถุนายน 54
  • พัฒนาภาคการเกษตร การค้า การลงทุน และการบริการ สู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (น้ำหนัก 25%)
  • ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคอื่น (น้ำหนัก 25%)
  • พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี วัฒนธรรมหลากหลาย (25%)
  • รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการผลิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน (น้ำหนัก 25%)
  • พัฒนาการศึกษาเพื่อเป็นแหล่งฐานความรู้ทางสังคมและเศรษฐกิจ (น้ำหนัก 10%)